نگاهی به ملاك هاى انتخاب همسر در اسلام
نگاهی به ملاك هاى انتخاب همسر در اسلام
قیمت: رایگان
خرید نگاهی به ملاك هاى انتخاب همسر در اسلام
نگاهی به ملاك هاى انتخاب همسر در اسلام
شرح محصول:

نگاهی به ملاك هاى انتخاب همسر در اسلام

باید براى گزینش ھمسر ملاک ھا و معیارھاى منطقى ودرستى در دست داشته باشیم .بھترین ملاک ھا در آیات قرآن کریم و در روایات معصومان(علیهالسلام) بیان شده است ، توجه به آنھا زمینه ساز ازدواجىسالم و ھدفمند است ، این ملاک از سوى خالق ھستى ورسول الھى و اولیاء الھى بیان شده است .آنان با اسرار ھستى آشنایند و بھترین راھنمایان زندگىھستند باید دانست که برخوردارى از ھر کدام از این ملاک ھانسبى است و وجود تمام ملاک ھا در یک فرد تقریبا محال بهنظر مى رسد .

محصول
نگاهی به ملاك هاى انتخاب همسر در اسلام
تاریخ ثبت
1394/8/7
تاریخ به روز رسانی
1397/4/7
فروشنده

خرید نگاهی به ملاك هاى انتخاب همسر در اسلام سوال از فروشنده